Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - 01-07-2017

 

 

Artikel 1- definities

1.1 DUIJVENVOORDE DIEREN Hondenuitlaatservice; opdrachtnemer, gevestigd te Voorschoten.

1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).

1.3 Opdracht; het uitlaten van de hond(en), dan wel oppassen op de hond(en).

1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door DUIJVENVOORDE DIEREN uitgelaten worden/ waarop gepast wordt.

 

Artikel 2 - algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als DUIJVENVOORDE DIEREN.

2.2 DUIJVENVOORDE DIEREN behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 3 - rechten en plichten DUIJVENVOORDE DIEREN

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken dagen en tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door DUIJVENVOORDE DIEREN.

3.2 DUIJVENVOORDE DIEREN is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van de hond(en).

3.3. DUIJVENVOORDE DIEREN is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden en het sleutelcontract door opdrachtgever gemachtigd om het huis van de opdrachtgever te betreden en de hond(en) op te halen en uit te laten.

3.4 DUIJVENVOORDE DIEREN laat de hond(en) gemiddeld 60 minuten uit.

3.5 DUIJVENVOORDE DIEREN gaat op verantwoorde en veilige wijze met de hond(en) om.

3.6 DUIJVENVOORDE DIEREN heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

3.7 DUIJVENVOORDE DIEREN behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. DUIJVENVOORDE DIEREN geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

3.8 DUIJVENVOORDE DIEREN behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met ziekte en/of vakantie. DUIJVENVOORDE DIEREN dient vakanties minimaal vier weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.

3.9 DUIJVENVOORDE DIEREN behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

3.10 DUIJVENVOORDE DIEREN behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maakt voor uitlaten in groepsverband.

3.11 DUIJVENVOORDE DIEREN behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

3.12 DUIJVENVOORDE DIEREN behoudt zich het recht voor de opdracht te staken indien deze slecht, niet of niet veilig uit te voeren is door hevige weersomstandigheden, zoals sneeuw, ijs en storm.    

3.13 DUIJVENVOORDE DIEREN behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen aan de inflatie. Duijvenvoorde Dieren dient de nieuwe tarieven 4 weken voorafgaand mede te delen aan de opdrachtgever.

3.14 DUIJVENVOORDE DIEREN heeft het recht foto’s te maken tijdens het uitvoeren van de verschillende diensten en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

 

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de nodige entingen, waaronder kennelhoest, ontvangt.

4.2 Opdrachtgever zal de hond(en) regelmatig preventief behandelen tegen vlooien, wormen en teken.

4.3 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid en vlak voor en na de loopsheid niet mee met de groep. Opdrachtgever verplicht zich (verwachte) loopsheid tijdig aan te geven bij DUIJVENVOORDE DIEREN.

4.4 Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij de hond is meeverzekerd. Indien dit niet het geval is vrijwaart de Opdrachtgever DUIJVENVOORDE DIEREN van alle aansprakelijkheid en kosten die kunnen ontstaan tijdens het ophalen, vervoeren en uitlaten van de hond(en).

4.5 Opdrachtgever machtigt DUIJVENVOORDE DIEREN, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer DUIJVENVOORDE DIEREN dit nodig acht. Indien blijkt dat een kostbare ingreep per direct noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.

4.6 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

4.7  Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is en dat DUIJVENVOORDE DIEREN de woning kan betreden. Indien de hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken of DUIJVENVOORDE DIEREN de woning niet kan betreden worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheidsstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door DUIJVENVOORDE DIEREN of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betrokken honden gedeeld.

5.2 DUIJVENVOORDE DIEREN is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door DUIJVENVOORDE DIEREN, aan de hond(en).

5.3 DUIJVENVOORDE DIEREN is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij DUIJVENVOORDE DIEREN aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;

5.4 DUIJVENVOORDE DIEREN is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

5.5 Indien aansprakelijkheid van DUIJVENVOORDE DIEREN voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

5.6 DUIJVENVOORDE DIEREN is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van bij DUIJVENVOORDE DIEREN opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Annuleringen

6.1 Opdrachtgever dient de wandeling minimaal 24 uur van tevoren af te melden.

6.2 Annuleringen van oppasreserveringen kunnen een maand vooraf kosteloos geannuleerd. Tot 2 weken vooraf dient 50% van het geldende tarief betaald te worden. Daarna dient 100% van het bedrag betaald te worden.

6.3 Bij vakantie/ziekte/etc. van Opdrachtgever kunnen de wandelingen door Opdrachtgever kosteloos geannuleerd worden (mits 24 uur van tevoren afgezegd) voor een maximale periode van 5 weken, te rekenen vanaf de dag van de eerste geannuleerde wandeling. Indien Opdrachtgever de wandelingen langer dan 5 weken annuleert, en de plek toch wil behouden, gelden de onderstaande tarieven.

 

 

Annulering 5 - 8 weken: 50% van het geldende tarief per geannuleerde wandeling

Annulering > 8 weken: 100% van het geldende tarief per geannuleerde wandeling

 

Artikel 7 - Betalingen

7.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door DUIJVENVOORDE DIEREN geschiedt vooraf, op basis van contante betaling of betaling per bank van de aangeschafte wandelingen.

7.2 DUIJVENVOORDE DIEREN verplicht zich de opdracht na aanschaf uit te voeren.

7.3 Aangeschafte/betaalde opdrachten kunnen niet geretourneerd worden.

 

Artikel 8 - Sleutelcontract

8.1 Het sleutelcontract tussen DUIJVENVOORDE DIEREN en opdrachtgever maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.